Informacija gyventojams

Abonentų dėmesiui:

Vadovaudamiesi 2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktu „Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas, abonentas užpildo pagal jo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas, abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip“ ir 2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 71 punktu „...Abonentui per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, paviršinių nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, skaičiuojami sutartyje nustatyti delspinigiai, o jeigu sutartyje delspinigiai nenumatyti, – 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas atskiru raštu abonentus ir vartotojus informuoja apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir priežastį“,

I n f o r m u o j a m e, kad laiku nesumokėjusiems už balandžio mėnesio išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, t.y. iki gegužės 31 d., nuo birželio 1 dienos bus pradėti skaičiuoti delspinigiai. Tikimės Jūsų supratingumo ir savalaikio mokėjimo už UAB „Varėnos vandenys“ suteiktas paslaugas.

Apie mus

Mūsų bendrovės tikslai: teikti aukštos kokybės vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, nuotekų valymo bei lietaus nuotekų šalinimo paslaugas gyventojams, užtikrinti šių paslaugų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms; paslaugas...

Veikla

Pagrindinė UAB „Varėnos vandenys“ veikla yra geriamojo vandens išgavimas, valymas ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas Varėnos mieste bei Varėnos rajono pagrindinėse gyvenvietėse...